Loading ....
Przedszkole Nr 44 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola Nr 44 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: (22) 622-89-44
fax: (22) 622-92-60
e-mail: p44ludna@gmail.com

Organizacja Przedszkola

 

Organizacja i czas pracy przedszkola

§ 3 

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1730, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od momentu otwarcia przedszkola tj. od godz. 700 do godz. 1300.

 3. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym i dzieci przyjętych do przedszkola w okresie rekrutacji składają do dyrektora przedszkola deklarację określającą liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola i liczbę posiłków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym.

 4. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci przyjętych w innym terminie składają deklarację określającą liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola i liczbę posiłków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu najpóźniej w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola.

 5. Zmiana deklaracji może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego.

 

 § 4

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

 • m.st. Warszawę,

 • rodziców w formie opłat stałych za godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

 1. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 2. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (min. odpowiednia liczba dzieci w oddziale).

 1. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Naukę religii włącza się do planu zajęć przedszkolnych.

 1. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o którym mowa w pkt 4 określają odrębne przepisy.

 1. Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia muzyczne, języki obce, itp.).

 1. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć terapeutycznych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5 letnich.

 1. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

 2. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

§ 16
 
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku lub jednorodnych wiekowo.

 2. Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach nie może przekraczać 25. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć. (rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. Dz. U z 2010 r. Nr 156, poz. 1047)

 3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

 4. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

 • liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

 • liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

 • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

 • czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, który zostaje zatwierdzony przez dyrektora przedszkola.

 3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 106.

 4. W przedszkolu łącznie jest 5 oddziałów:

 • oddziały jednorodne wiekowo lub według zbliżonego wieku;

 • jeden oddział terapeutyczny (specjalny).

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
  z odpowiednio dobranymi urządzeniami ekologicznymi, dostosowanymi do wieku dzieci.

 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 3. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażanie w pomoce, zabawki i sprzęt.

 4. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz innych imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci i sprawności fizycznej.

 5. Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola:

 • w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych, w przypadku mniejszej liczby dzieci w przedszkolu, organizuje się dyżury,

 • podczas dyżuru dopuszcza się możliwość łączenia grup, z zastrzeżeniem, że liczebność łączonej grupy nie może przekroczyć 25 dzieci,

 • podczas dyżuru nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi lub wykonują czynności zlecone przez dyrektora przedszkola, mogą także wykorzystywać urlop wypoczynkowy,

 • przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzanie prac poprawiających warunki bezpieczeństwa, prac modernizacyjnych, remontowych oraz okresowych czynności, które nie mogą być wykonywane podczas pobytu dzieci w przedszkolu.

 

Pokaż informacje o artykule