Loading ....
Przedszkole Nr 44 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola Nr 44 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: (22) 622-89-44
fax: (22) 622-92-60
e-mail: p44ludna@gmail.com

                              

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA

„DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ”

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) o wartości zamówienia poniżej 193 000 euro

I. Zamawiający:

Przedszkole Nr 44, 00-404 Warszawa, ul. Ludna 8.

NIP : 526-23-96-013     REGON : 01131111000

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów ustalonych na podstawie art.11ust.8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759)
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224 poz. 1796)

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki  4.1.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze     w pierwszym gatunku, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 5 dni po dacie dostawy oraz z cechami podanymi w SIWZ.

4. Dostawy będą dokonywane sukcesywnie partiami, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

5. Dostawy odbywać się będą po uprzednim zamówieniu telefonicznym lub zamówieniu  przesłanym faksem dokonanym przez Zamawiającego. Towar należy dostarczać w dni   robocze od godz. 7:00 do godz. 10:00 we wskazanym przez Zamawiającego dniu.

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym      transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na      zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego  w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.

8. Zamawiany towar musi być świeży,  posiadać świadectwo jakości, ważną datę przydatności do spożycia. Mięso i wędliny powinny być świeże, nie mrożone, dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin, codziennie lub na każde zamówienie telefoniczne Zamawiającego. W przypadku mięsa i produktów mięsnych wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danym produktem spożywczym, będącym przedmiotem zamówienia.

9. Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie     zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru.

10.Dopuszcza się zmiany cen produktów stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu  o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany, co miesiąc przez GUS.

11. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spożywcze, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.

13. Jaja, przy każdej dostawie, muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj      konsumpcyjnych spełniających wymogi art. 27 ust. 3 ustawy z dn. 20.01.2004r  o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.)

14. Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem  z wędlinami.

15. Mrożonki mają być dostarczane do przedszkola w formie nie rozmrożonej,


Kody: CPV

Artykuły spożywcze, mięso, wędliny, mleko i jego przetwory, warzywa i owoce świeże i mrożone, ryby 15.00.00.00-8

IV.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V.  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o którym mowa            w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII.  Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji.

1. Termin realizacji dostaw od 01 marzec 2012r. do 31 grudnia 2012r.

2. Dostawy mają  być realizowane: od godz. 7.00 – 10.00.


IX.  Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)

X.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu  dokonywania oceny spełniania warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.        Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust1.tj. spełniają warunki, dotyczące:

a)      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b)      Posiadania wiedzy i doświadczenia.

c)      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d)      Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 P.z.p.

3.      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Lidera do reprezentowania w postępowaniu, załączając do oferty stosowne pełnomocnictwo.

4.   Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców będzie oparty na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

5.  Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki o których mowa w pkt.2, niniejszego rozdziału musi spełniać każdy z wykonawców. Warunki  o których mowa w pkt.1 niniejszego rozdziału wykonawcy mogą spełniać łącznie.

XI Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

1)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( zał. nr 2 do SIWZ)

2)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. Nr 3 do SIWZ).

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy pzp.

 

XII. Inne dokumenty

1.Oferta na wykonanie zamówienia publicznego (zał. Nr 1 do SIWZ)

2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają     z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

3. Formularz cenowy załączniki nr 4.1  do SIWZ

XIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1.Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.p44.przedszkola.net.pl oraz w siedzibie zamawiającego Przedszkole Nr 44  00-404 Warszawa,  ul. Ludna 8.

2. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faksowa.

Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania przekazywane są za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych). Potwierdzenie otrzymania może być dokonane również faksem  (z jednoczesnym zachowaniem potwierdzenia nadania faksu).

3. Przekazane za pomocą faksu informacje, o których mowa wyżej uważa się za złożone    w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona.

4.    Uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, dla swej skuteczności powinny zostać złożone w formie pisemnej przed upływem terminów określonych przez Zamawiającego.

5.    Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

 

XIV.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się   z  Wykonawcami są:

1. Marzena Grądziel 22 622 89 44     

XV.  Termin związania ofertą

1.   Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz      z upływem terminu składania ofert.

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XVI. Wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

XVII.  Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XVIII.   Opis sposobu przygotowania ofert

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona                     w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu oferty zgodnym z treścią formularza przekazanego w materiałach przetargowych.

3.  Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załączniki do oferty), sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4.   Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.

5.   Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

6.   Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

7.   Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.

8.   We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i adresu Wykonawcy.

9.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

11.   Zaleca się, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty mogą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

12.   Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.

13.   Wszystkie zapisane strony oferty powinny być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnioną osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, o ile nie zostały wcześniej przez te osoby podpisane. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane.

14.   Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

15.   Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego - Wykonawca przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez upoważnioną osobę (osoby) z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem". Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie kserokopii jest dla Zamawiającego nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości Zamawiający wezwie wykonawcę do przedłożenia jego oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

17.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub te podmioty.

18.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami.

18. 1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

18. 2. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) Wykonawcy ustanawiają Lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. 3. Natomiast do oceny spełniania warunków art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przyjmuje się zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

18. 4.  Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego, chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Pzp stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  w postępowaniu.

 

UWAGA:

1)   Pełnomocnictwo musi wskazywać Lidera (może to być zarówno jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy).

2)   Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie   z Liderem.

3)   Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi Wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę Zamawiający odrzuci.

4)   Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum) zawartej przez Wykonawców.

5)    Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

-  zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

-  określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy.

6)    Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu  o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty spółki cywilnej Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy ze spółką przedłożenia do wglądu umowy spółki cywilnej.

7)    Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

XIX.   Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                     o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

19.     1. Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

19. 2. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:

-  aktualny odpis z właściwego rejestru,

-  informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.

19. 3. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 19.1. niniejszej SIWZ nie wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.

19. 4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 

XX.  Miejsce i termin składania ofert


1. Ofertę należy złożyć do dnia 19.02.2012 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: 
Przedszkole Nr 44, 00-404 Warszawa, ul. Ludna 8, u kierownika gospodarczego.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: Oferta przetargowa na realizację zadania: „Dostawa żywności do stołówki przedszkolnej” nie otwierać przed terminem 19.02.2012 roku do  godz.10.00.

3. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:         Przedszkole Nr 44, 00-404 Warszawa, ul. Ludna 8,  oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 

XXI.  Miejsce i termin otwarcia ofert

1.    Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Przedszkolu Nr 44,           00-404 Warszawa, ul. Ludna 8 w dniu 19.02.2012 roku o godz. 10.00  w pokoju nauczycielskim.

2.  Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy firm (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

3. Informacje, o których mowa w punkcie 2 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek.

 

XXII.  Opis sposobu obliczenia ceny

 

1.        Oferent powinien obliczyć cenę oferty na podstawie wykazu artykułów stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ i wpisać do  formularza cenowego stanowiącego (załącznik  4.1)

2.     Cena oferty powinna obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia niniejszej SIWZ i zawierać wszystkie koszty i elementy niezbędne do wykonania zamówienia.

3.        Wykonawca może zaproponować tylko jedna cenę.

4.        Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem należnego podatku VAT, określona cyfrowo    i słownie.

5.        Cena ofertowa powinna stanowić kwotę brutto. Wartość netto może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy tylko w oparciu o wskaźnik GUS wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, nie częściej niż raz na dwa miesiące.

6.    Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie           z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

7.        W celu porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto.

 

XXIII.     Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

 

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie  w złotych polskich (PLN).

XXIV.     Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert.

1.   Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100% - maksymalnie 100 punktów).

2.   Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

 

 

oferta z najniższą ceną

A =.......................................................... x 100

cena oferty ocenianej

 

A - liczba otrzymanych punktów

3.   Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.   Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ.

5.   Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.

6.   Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.   Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt. 9 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści.

9.   Zamawiający poprawia w ofercie:

-   oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

-  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp oraz poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie:

1)     oczywiste omyłki pisarskie: przez oczywista omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widocznie mylną pisownie wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.

2)     oczywiste omyłki rachunkowe; w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar Zamawiający przyjmuje, że:

a)   jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b)   jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

 

Zamawiający zastrzega, że katalog omyłek wymienionych w pkt.2 nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach. Zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

3)     inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

XXV.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.


XXVI. Odrzucenie oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust.1.

 

XXVII.    Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


1.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b)     Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c)      Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d)     terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,  o których mowa w ust. 1 pkt. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3.   Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.   Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

5.   Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

6.   Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

7.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

XXVIII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIX. Warunki umowy.

1.   Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę      z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

3.   Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

XXX. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

Określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych, w postaci:

1.     Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności w zakresie opisanym w art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.     Skargi do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, na orzeczenie Izby, przysługują Wykonawcom i innemu podmiotowi, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ - przed upływem terminu składania ofert) organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXXI Postanowienia końcowe - zasady udostępniania dokumentów:

1.   Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2.   Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

3.   Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem, zgodnie z wyborem Wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

4.    Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie  kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

5.  Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem Wnioskodawcy jest  z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym Wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

6. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, Zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa Wnioskodawca.

 

XXII Dopuszczalne zmiany umowy.

1.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej  w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania praci spowoduje zmianę wynagrodzenia wykonawcy.

 

XXXIII Dokumentacja przetargowa:

1.   Formularz oferty - załącznik nr 1do SIWZ

2.   Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 P. z .p. - załącznik nr 2

3.   Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia -załącznik nr 3

4.   Formularz cenowy załącznik  4.1.

5.   Wzór umowy załącznik nr 5

6.   Oświadczenie z art.24 ust. 1 pkt.2 . załącznik nr 6

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki udziału w postępowaniu oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że składamy ofertę, w której wszystkie zaoferowane artykuły wymienione w SIWZ i ofercie będą I gatunku oraz będą mieć aktualne terminy przydatności do spożycia.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy wymagane dokumenty i oświadczenia:

................................................................................................

……………………………………………………………….

……………………………………….

Czytelny podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy/pieczęć

 

Załącznik 1

 

(pieczęć firmy)                                            miejscowość, data ...........................................

 

 
                                             

                                               FORMULARZ OFERTOWY

 

Dane wykonawcy

Nazwa: ................................................................

................................................................

Siedziba: ................................................................

................................................................

Numer telefonu: 0 (**) ......................................................

Numer faksu: 0 (**) ......................................................

Numer REGON: ................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

 

Na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby Przedszkola Nr 44, ul. Ludna 8,
00-404 Warszawa oferujemy wykonanie zamówienia na:

 

Część ( nr i nazwa części) .............. za cenę ......................zł netto + VAT
tj. brutto.....................zł

 

 Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań

umowy jest: .....................................................................................

tel. kontaktowy, faks: ...................................................

 

 

Załącznik nr 2

 

.........................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

                                                   

 OŚWIADCZENIE

 Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), składając ofertę w przetargu na  Dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej” w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)     posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)     sytuacji ekonomicznej i finansowej

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej.

 

 

Miejscowość: ..........................................

Data:........................................................

 

                                                            

 

 

 ..…….............................................................................

                                                                                                       (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

 

 

 Załącznik nr 3 do oferty

 

......................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)
                                                           

 

OŚWIADCZENIE


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej” w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej.

 

 
Miejscowość: ..........................................

Data:........................................................

                                                                     

   

                                                                              ......................................................................................

                                                                                                         (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

 

 

<table width="686" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">       Załącznik nr 4,1                             lp. Nazwa  j.m. ilość cena jednostkowa netto (zł) wartość netto ogółem kol. 3 x 4 (zł) Wartość brutto ogółem     1 2 3 4 5 1 Dorsz mrożony filet kg 150       2 Panga mrożona filet kg 50       3 Mintaj mrożony kg 50       4 Brokuły mrozone (400g-2,5k)     kg 50       5 Fasola szparagowa mrożona (2,5)      kg 75       6 Brukselka mrożona (400g-2,5kg)     kg 25       7 Szpinak mrożony (400g-2,5kg)     kg 75       8 Marchew kostka mrożona (400g-2,5kg)     kg 100       9 Kalafior mrożony (400g-2,5kg)     kg 75       10 Włoszczyzna słupki mrożona (400g-2,5kg)     kg 150       11 Mieszanka kompotowa od 5 do 7 składników (2,5kg)     kg 200       12 Zupa jarzynowamrożona (400g-2,5kg)     kg 50       13 Wiśnie b/p mrożone  (400g-2,5kg)     kg 50       14 Truskawki mrożone (400g-2,5kg)     kg 150       16 Mleko 3,2% tł. 1 l. 4200       17 Masło 82%tł. ( kostka 200g) kg 280       18 ser żółty 45% tł kg 120       19 ser topiony szt. 600       20 twaróg póltłusty kg 320       21 serki  typu danio i równowa     szt 3200       22 jogurt mlekopochodny  różne smaki(130g)     szt. 3200       24 śmietana 18 % (400g)     szt. 300       25 Śmietana 30% UHT ( 0,50 L.)     szt. 450       26 Jogurt typu actimel   szt. 1600       27 Kurczak święży kg 150       28 Filet z kurczaka kg 250       29 Wątróbka z kurczaka kg 20       30 Filet z indyka  kg 240       31 Wątróbka z indyka kg 20       32 Noga z kurczaka( pałka)     kg 250       33 Schab wieprzowy b/k      kg 300       34 Szynka wieprzowab/k     kg 500       35 Udziec wołowy b/k kg 75       36 Antrykot wołowy b/k kg 75       37 Pręga wołowa kg 100       39 Szynka wieprzowa gotowana     kg 60       40 Szynka wieprzowa wędzona      kg 20       41 Baleron wieprzowy odtłuszczony     kg 40       42 Polędwica Sopocka kg 50       43 Kiełbasa podwawelska     kg 15       44 Mielonka królewska kg 25       45 Parówki berlinki kg 100       46 Szynka z indyka kg 50       47 Kiełbasa śląska kg 15       48 Krakowska sucha kg 25       49 Kiełbasa dębicka   kg 15       50 Makrela wędzona kg 25       51 Chleb Baltonowski  krojony  (470g)     szt. 850       52 Chleb Wileński słonecznikowykroiony (400g)     szt. 630       53 chleb tostowy (500g) szt. 120       54 Bułka specjalna kroiona(300g)     szt. 900       55 Bułka maślana mini (0,04g)     szt. 400       56 Kajzerka mini (0,04g) szt. 6400       57 Grahamka mini (0,04g)     szt. 6400       58 Rogalik maślany mini (,007g)     szt. 800       59 Chałka duża (300g) szt. 1200       60 Bułka alpejska mini (0,04g) lub równoważna     szt. 800       61 Babka piaskowa(400g)     szt. 60       62 Drożdżówka różne nadzienie (0,04g)     szt. 1600       63 Pączek mini (0,07g) szt. 900       64 Bułka tarta (500g) szt. 140       65 Ziemniaki  kg 2800       66 woda b. 300       67 jaja świeże duże szt. 7000       68 Ananasy w plastrach w syropie (250g)     szt. 50       69 Zurek (51g)  szt. 150       70 Bazylia (10g) szt. 30       71 Budyń z cukrem różne smaki (60g-63g)     szt. 300       72 Brzoskwinie w syropie połówki (580g)     szt. 50       73 Ciastka deserowe różne smaki i formy (500g- 1200g)     kg 60       74 Baton (60g-165g) szt. 480       75 Cukier ( 1kg) kg 680       76 Cukier waniliowy (15g - 32g)     szt. 200       77 Cukier puder  (400g) kg 15       78 Cynamon mielony (20g)      szt. 20       79 Czosnek granulowany (20g)     szt. 75       80 Dżem różne smaki (300g)     szt. 120       81 Fasola biała średnia ( 400g-500g)     kg 60       82 Fasola biała konserwowa (400g)     szt. 60       83 Fasola czerwona konserwowa ( 400g)     szt. 36       84 Galaretka owocowa różne smaki (79 g)     szt. 90       85 Groch łuskany (400g) szt. 60       86 Groszek konserwowy (400g)     szt. 120       87 Herbata 25 tb różne smaki      szt. 400       88 Kakao (200g) szt. 80       89 Kasza gryczana ( 400g-1kg)     kg 100       90 Kasza jęczmienna średnia (400g-1kg)     kg 100       91 Kasza manna (1kg) kg 150       92 Kawa zborzowa typu inka  (150g)     szt. 50       93 Keczup łagodny (450g)     szt. 80       94 Kisiel z cukrem różne smaki (30g-77g)     szt. 450       95 koncentrat pomidorowy 30% (70g-200g)     szt. 240       96 Krem czekoladowy (630g)     szt. 60       97 Kukurydza konserwowa (425g)     szt. 100       98 Kwasek cytrynowy (20g- 50g)      szt. 100       99 Liść laurowy (6g-15g) szt. 25       100 Majeranek (20g) szt. 100       101 Majonez (320g-400g) szt. 240       102 Makaron różne formy (250g-2,5kg)     szt. 400       103 Mąka(1kg) kg 400       104 Mąka ziemniaczana kg 30       105 Miód pszczeli prawdziwy (400g)     szt. 80       106 Musztarda (200ml) szt. 50       107 Olej ( 1l) l. 150       108 Papryka czerwona słodka przyprawa (20g)     szt. 50       109 przyprawa do flaków (25g)     szt. 50       110 Pieprz czarny mielony (20g)     szt. 100       111 Pestki słonecznika (100g)     szt. 30       112 Płatki kukurydziane różne smaki (250g-500g)     szt. 300       113 Płatki jęczmienne (400g)     szt. 20       114 Płatki owsiane (400g- 500g)     szt. 100       115 Płatki ryżowe (400g-500g)     szt. 100       116 Proszek do pieczenia (18g-36g)     szt. 200       117 Przyprawa do kurczaka (35g)     szt. 150       118 Rodzynki (100g) szt. 20       119 Ryż (1kg) kg 150       120 Soki różne smaki (0,2l-1,5l)     szt. 400       121 Sól jodowana miałka (1kg)     kg 200       122 Oregano (10g) szt. 50       123 Syrop owocowy różne smaki (430g)     szt. 120       124 Szczaw konserwowy (350g)     szt. 50       125 Tuńczyk w oleju duże kawałki (170g-185g)     szt. 120       126 Vegeta lub równoważne (200G)     szt. 250       127 Zając wielkanocny czekoladowy (50g-150g)     szt. 110       128 Mikołaj czekoladowy 90g-200g)     szt. 110       129 Ziele angielskie (15g) szt 20       130 Marchew korzeń kg 350       131 Pietruszka korzeń kg 120       132 Seler korzeń  kg 120       133 Por kg 120       134 Cebula  kg 300       135 Kalafior szt. 50       136 Kapusta kwaszona kg 150       137 Kapusta biała kg 130       138 Kapusta czerwona kg 60       139 Kapusta pekińska kg 50       140 Ogórek zielony kg 200       141 Ogórek kwaszony kg 180       142 Pomidor kg 300       143 Fasola szparagowa (żółta lub zielona)     kg 20       144 Buraki czerwone kg 300       146 Papryka czerwona kg 100       147 Szczypior (pęczek) szt. 300       148 Natka pietruszki (pęczek)     szt. 200       149 Koper (pęczek) szt. 250       150 Pieczarki kg 100       151 Rzodkiewka (pęczek) szt. 200       152 Sałata szt. 160       153 Sałata lodowa szt. 80       154 Brokuły szt. 30       155 Banan kg 640       156 Winogrona Jasne i ciemne      kg 380       157 Jabłko deserowe kg 600       158 Gruszka  kg 160       159 Pomarańcza kg 80       160 Mandarynka kg 100       161 Nektarynki kg 100       162 Śliwki kg 200       163 Arbuz kg 50       164 Truskawki kg 50       165 Ziemniaki  kg 2800       166 Jaja szt. 7000       167 Cytryna kg 180       Razem wartość netto     Wartość podatku VAT     Cena brutto    

 

 

P44.321.2.2012                                              Załącznik nr 1 do Specyfikacji

                                       

UMOWA NR ……

 

Zawarta w dniu …………………………….. w Warszawie, pomiędzy:

_________________________, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Dyrektora - _____________________________________ działającego na podstawie

pełnomocnictwa nr GP-________________________, z dnia ____________________

a

…………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w ……………………………. (kod ………………….…..)

przy ul. ………………………………………………………………………….zarejestrowaną

w………………………………………………….. pod numerem ……………………………

NIP……………………………………………..……, zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez :………………………………………………………………………….

……….…………………………………………………………………………………………..

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759),

art. 69-73, została zawarta umowa (zwana dalej: „Umową”) o następującej treści.

 

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego artykułów

spożywczych:

- mięsa, wędlin i drobiu,

- mleka i nabiału,

- jaj,

- warzyw i owoców,

- mrożonek oraz ryb,

- pozostałych (sypkie, przyprawy), …

Rodzaj, asortyment i ceny jednostkowe określa formularz cenowy, stanowiący załącznik

do Umowy.

2. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu Umowy będą

oznaczone zgodnie z obowiązującym w tym zakresie w Polsce przepisami.

 

§ 2

Termin realizacji umowy

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia ___________________r.

Komentarz [m1]: Wybrać każdorazowo

właściwe artykuły

 

§ 3

Wartość umowy

1. Strony uzgadniają, że wartość Umowy wynosi ………………………zł. brutto (słownie

……………………………………….. zł), w tym ……………………..…podatku VAT,

tj. ………….………..….zł. (słownie ………………..…………………………………zł.)

2. Wartość Umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych

w załączniku do Umowy.

3. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru

do siedziby Zamawiającego (transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru na czas

transportu, koszt załadunku i rozładunku, podatek VAT itp.)

4. Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia innej stawki

VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

W pozostałych przypadkach ewentualny koszt naliczania wyższej stawki VAT leży

po stronie Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto, tak aby

cena brutto pozostała stała.

 

§ 4

Dostawa

1. Dostawy odbywać się będą, w okresie obowiązywania Umowy, w dniach od __________

do _________ w godz. od _______ do _______. Dostawy będą obejmowały ilości

określone każdorazowo przez Zamawiającego, zgłoszone Wykonawcy telefonicznie

lub faxem w dniu poprzedzającym dostawę.

2. Jako termin dostawy rozumie się datę złożenia podpisu na protokole odbioru towaru

przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Zamawiającego.

3. Wszystkie produkty będące przedmiotem dostaw spełniać muszą prawem określone

wymogi dla tych produktów w tym wymogi zdrowotne. Wykonawca na żądanie

Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie

powyższych wymagań.

4. Miejsce dostawy – ________________________________________________________.

5. Osoby upoważnione do odbioru – intendent lub osoby upoważnione.

6. Odbiór ilościowo-jakościowy odbywać się będzie przy dostawie towaru na podstawie

protokołu podpisanego przez obie strony. W przypadku jakichkolwiek wad, szczególnie

dotyczących jakości, świeżości i terminu przydatności do spożycia Zamawiający odmówi

odbioru towaru.

7. Każdorazowe dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać:

- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla użytkownika

informacje,

- instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu

Umowy

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją, której

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili udzielania zamówienia, przedmiot

zamówienia może być realizowany w mniejszym zakresie.

 

§ 5

Warunki płatności

1. Płatność będzie realizowana w ratach, po wykonaniu dostaw w okresie jednego tygodnia,

na podstawie faktur częściowych. Podstawą wystawienia faktur częściowych przez

Wykonawcę będzie protokół odbioru określonej części przedmiotu zamówienia,

podpisany przez Dyrektora Szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.

2. Płatność wynikająca z faktur częściowych z tytułu realizacji umowy, dokonywana będzie

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w ciągu 21 dni

od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Za datę zapłaty faktury rozumie się dzień, w którym Zamawiający wydał polecenie

zapłaty swojemu bankowi.

 

§ 6

Gwarancja

1. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot Umowy musi mieć

określoną datę przydatności do spożycia.

2. Okres przydatności do spożycia nie może być krótszy niż __________ od daty dostawy

do Zamawiającego.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji (na okres 3 miesięcy), że towar jest

dobrej jakości i wolny od wad. W razie stwierdzenia wady towaru w okresie

gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego

towaru na wolny od wad – w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji. Dostarczenie

towaru wolnego od wad nastąpi na koszt Wykonawcy.

4. W razie odrzucania reklamacji na wady przedmiotu Umowy przez Wykonawcę –

Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego

rzeczoznawcę.

5. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty wykonania ekspertyzy

ponosi Wykonawca.

 

§ 7

Kary umowne i odsetki

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wydaniu towaru

w wysokości 20 % wartości towaru brutto objętego dostawą.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku trzykrotnego

nałożenia na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w ust. 1.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5%

kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 w razie odstąpienia przez Zamawiającego

od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych,

jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź wykonuje nienależycie zobowiązania wynikające

z Umowy, a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar

umownych.

 

§ 8

Zakupy interwencyjne

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu Umowy lub dostawa

nie nastąpi, w określonym w Umowie terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo

dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy – w celu zaspokojenia potrzeb

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stołówki – w ilości i asortymencie

niezrealizowanej w terminie dostawy.

2. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu

Umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.

3. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu

Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy

ustaloną w Umowie.

 

§ 9

Osoby do kontaktu

Do bezpośredniego kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu Umowy

wyznacza się:

a) ze strony Zamawiającego ……………………………………………………………….

b) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………….

 

§ 10

Zmiana i odstąpienie od Umowy

1. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

i mogą nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez wypowiedzenia

w przypadku więcej niż _______ krotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień

zapisów § 3 ust. 4 lub § 4 ust. 6 Umowy.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Spory wynikające z Umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden

egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

 

Załączniki:

1. Wykaz asortymentowo – cenowy

 

                                            Załącznik nr 6 do oferty

(nazwa i adres wykonawcy)

 

  

OŚWIADCZENIE

 Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa żywności do stołówki przedszkolnej” w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)

 

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej.

 

 

Miejscowość:……………………………

Data:……………………………………

 
                                                                   ……………………………………………………                          

                                                                    (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

 

 

 

 

Pokaż informacje o artykule