Loading ....
Przedszkole Nr 44 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola Nr 44 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: (22) 622-89-44
fax: (22) 622-92-60
e-mail: p44ludna@gmail.com

p.o. DYREKTORA Przedszkola Nr 44 - Anita Kutryn - nauczyciel dyplomowany

 

KIEROWNIK GOSPODARCZY - Marzena Grądziel

 

NAUCZYCIELE:

 

1.Magdalena Baran - nauczyciel kontraktowy

 

2. Edyta Czerwińska - nauczyciel dyplomowany

3. Grażyna Drobińska - nauczyciel dyplomowany

4. Eleonora Grądzka - terapeuta, nauczyciel dyplomowany

 

 

 

5. Anna Korzeń - nauczyciel dyplomowany

 

 

6. Ewelina Kowalczyk - nauczyciel kontraktowy

 

7. Barbara Libicka - terapeuta, nauczyciel dyplomowany

 

 

8. Agnieszka Nizioł - nauczyciel kontraktowy

 

9. Agnieszka Pietruszko - nauczyciel mianowany

 

 

10. Monika Sielewicz - nauczyciel mianowany

 

 

11. Barbara Strąk - nauczyciel dyplomowany

   
W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wielu przedszkolnym, a w oddziale specjalnym nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz logopeda.

1.1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. 

1.2. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności

  i zainteresowań,

 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

  i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

 • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek

  i spacerów, itp.,

 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną itp.,

 • planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz awansu zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

 • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

 • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających

  w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

 • czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,

 • realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

 • ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

 • włączenia ich w działalność przedszkola.

 1. Szczegółowy zakres pracy nauczycieli

3.1. W dziedzinie współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami): 

Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami)

w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniemprawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programów oraz do otrzymywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

Umożliwia rodzicom (prawnym opiekunom) przebywaniez dzieckiem w okresie adaptacyjnym.

Pozyskuje od rodziców (prawnych opiekunów) pełną wiedzę o dziecku w celu zapewnienia mu jak najlepszej pomocy edukacyjnej.

Stwarza rodzicom warunki do obserwowania własnego dziecka podczas różnorodnych działań w przedszkolu.

Organizuje różnorodne formy współpracy:

 • zebrania ogólne,

 • zebrania grupowe,

 • zajęcia otwarte, warsztaty, wykłady,

 • wystawy prac dzieci,

 • inne formy proponowane przez rodziców.

3.2. Zadania nauczyciela związane z planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:

 • planowanie pracy zgodnie z ramowym rozkładem dnia oraz uwzględniającej potrzeby i zainteresowania dzieci,

 • stosowanie różnych form organizacyjnych w pracy z dziećmi (praca z całą grupą, w zespołach i indywidualnie), które powinny wzajemnie współpracować. Plan dnia powinien mieć charakter otwarty, uwzględniający potrzeby i zainteresowania dzieci),

 • proponowanie dzieciom atrakcyjnych metod i form pracy, dostosowanych do potrzeb i możliwości indywidualnych dzieci,

 • systematycznie i poprawnie pod względem merytorycznym dokumentowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej,

 • monitorowanie i dokonywanie ewaluacji efektów własnej pracy,

 • prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych oraz dokumentowanie tych obserwacji w zatwierdzonych przez radę pedagogiczną arkuszach obserwacyjnych,

 • planowanie i prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi na podstawie wyników obserwacji,

 • odnotowywanie informacji o rozwoju dziecka na początku roku szkolnego i na początku II semestru oraz w miarę potrzeb,

 • na koniec roku szkolnego, z wynikami końcowymi prowadzonych obserwacji powinni być zapoznani rodzice, którzy maja prawo do informacji o postępach i osiągnięciach dziecka.

3.3. Zadania nauczyciela związane ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – logopedyczną i terapeutyczną: 

 • konsultowanie ze specjalistami sposobów oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 1. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni oraz rodzice maja prawo, oraz są zobowiązani do poszanowania wzajemnie godności i współdziałać na zasadach życzliwości, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami zachowania.

 2. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego.

 3. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, który dopuszcza do użytku w drodze decyzji administracyjnej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej 
  i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

 5. Nauczyciel podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 1. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo wszystkim dzieciom powierzonym jego opiece, organizuje dzieciom bezpieczne warunki pobytu w przedszkolu.

 1. Nauczyciel realizuje zadania statutowe przedszkola.

 2. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą działania pedagogiczne mające na celu :

 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

 • rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 

W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, który organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

 

W celu zaplanowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w przedszkolu dyrektor powołuje zespół, składający się z nauczycieli oraz specjalistów – dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu.  

 

Do zadań zespołu należy:

 1. ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

 2. określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, o których mowa w § 19 ust. 2 - także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

 

 

O ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje na piśmie rodziców dziecka.

 

(rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. Dz. U z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)

 

Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko na obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

(rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. Dz. U z 2010 r. Nr 97 poz. 624)

12. Nauczyciele i specjaliści mają prawo do:

  • wsparcia instruktażowego i merytorycznego ze strony dyrektora przedszkola;
  •  pomocy merytorycznej od doradcy metodycznego w formie konsultacji, instruktażu, szkoleń i wymiany doświadczeń zawodowych;
  • pomocy ze strony organu prowadzącego i Kuratorium Oświaty 
   w zakresie doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji zawodowych oraz podnoszenia kwalifikacji; 

13. Zadania innych pracowników przedszkola.

Pracownicy przedszkola zatrudnieni na stanowisku urzędniczym ora kierowniczym stanowisku urzędniczym podlegają okresowej ocenie pracy oraz procedurze konkursowej w przypadku woźnych oddziałowych.

 

 

 

Pokaż informacje o artykule