Loading ....
Przedszkole Nr 44 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola Nr 44 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: (22) 622-89-44
fax: (22) 622-92-60
e-mail: p44ludna@gmail.com

Do zadań logopedy należy:

  • prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma;

  • diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem;

  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,

  • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

    (rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. Dz. U z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)

Pokaż informacje o artykule