Loading ....
Przedszkole Nr 44 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola Nr 44 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: (22) 622-89-44
fax: (22) 622-92-60
e-mail: p44ludna@gmail.com
 1. Do zadań kierownika gospodarczego należy:

 

 • sprawować opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;

 • sprawować bezpośrednią kontrolę nad dyscypliną pracy pracowników obsługi, stanem sanitarnym, bhp, ppoż., wszystkich pomieszczeń przedszkola i ogrodu;

 • prowadzić gospodarkę finansową i materiałową przedszkola;

 • prowadzić zaopatrzenie przedszkola w żywność i sprzęt kuchenny;

 • nadzorować sporządzanie posiłków i przestrzeganie porcji żywieniowych dzieciom;

 • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie 
  z obowiązującymi przepisami;

 • uczestniczyć w razie potrzeby, w zebraniach z rodzicami, 
  z radą rodziców i spotkaniach rady pedagogicznej;

 • przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy;

 • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające 
  z organizacji pracy placówki;

Szczegółowy zakres obowiązków kierownika administracyjnego znajduje się w jego teczce akt osobowych.

 

 1.  Do zadań pomocy nauczyciela należy:

 • wykonywać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci, polecone przez nauczyciela danego oddziału;

 • utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach;

 • pomagać nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy 
  i rekwizytów do zajęć, zabaw, ćwiczeń i gier;

Szczegółowy zakres obowiązków pomocy nauczyciela znajduje się w jej teczce akt osobowych.

 

 1. Do zadań woźnej oddziałowej należy:

 

 • utrzymywać w idealnej czystości pomieszczenia powierzone jej opiece;

 • utrzymywać w czystości i stanie używalności powierzony jej sprzęt gospodarczy, meble, naszycia oraz odzież ochronną;

 • wykonywać drobne naprawy sprzętu, pościeli, ręczników itp.;

 • estetycznie rozdawać posiłki z normami i zasadami bhp.;

 • myć naczynia po posiłkach zgodnie z zaleceniami SANEPIDU;

 • rozkładać i składać leżaki;

 • wykonywać prace pomocnicze przy myciu, ubieraniu 
  i rozbieraniu dzieci;

 • pomagać w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć plastycznych i innych wymagających udziału drugiej osoby;

 • uczestniczyć w spacerach i wycieczkach organizowanych dla dzieci;

 • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające 
  z pracy przedszkola.

Szczegółowy zakres obowiązków woźnej oddziałowej znajduje się w jej teczce akt osobowych.

 

 1. Do zadań kuchrza należy:

 

 • przyrządza punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki, zgodnie z normami żywieniowymi;

 • odpowiada za smak i estetyczny wygląd przygotowanych posiłków;

 • wydaje wyporcjowane (zgodnie z normami wagowymi) posiłki z kuchni o ustalonych godzinach;

 • przyjmuje produkty z magazynu, kwituje ich odbiór 
  w raportach żywieniowych i dba o racjonalne ich zużycie;

 • prowadzi magazyn podręczny;

 • używa bezpiecznie powierzony sprzęt kuchenny i dba o czystość pomieszczeń kuchennych;

 • bierze udział w ustalaniu jadłospisów i organizowaniu czystych oraz higienicznych warunków do przygotowania posiłków;

 • przygotowuje i opisuje próbki pokarmowe;

 • przestrzega przepisów sanitarnych HACCAP, zasad bhp, i ppoż.;

 • wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające 
  z organizacji pracy przedszkola;

Szczegółowy zakres obowiązków kucharki znajduje się w jej teczce akt osobowych.

 

 1. Do zadań pomocy kucharza należy:

 

 • pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków;

 • utrzymywanie w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne;

 • załatwianie zlecone czynności związane z zakupem 
  i dostosowaniem produktów;

 • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora 
  i kierownika wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

Szczegółowy zakres obowiązków pomocy kucharki znajduje się w jej teczce akt osobowych.

 

 1. Do zadań robotnika do prac ciężkich należy:

 

 • strzeże mienia przedszkola;

 • otwiera przedszkole;

 • utrzymuje czystość na powierzonym jego opiece terenie;

 • pomaga w zakupach produktów żywnościowych;

 • dokonuje napraw sprzętów, pomocy i zabawek;

 • wykonuje inne czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy przedszkola.

Szczegółowy zakres obowiązków pracownika do prac cieżkich znajduje się w jego teczce akt osobowych.

 

 1. Do zadań dozorcy należy:

 

 • zamyka przedszkole;

 • przyjmuje dzieci w szatni i dozuje ewidencjonowania godzin odbioru dzieci przez rodziców, pilnuje aby osoby obce nie wchodziły do sal;

 • utrzymuje w idealnej czystości pomieszczenia powierzone jej opiece;

 • odbiera telefony;

 • strzeże pozostawioną w szatni przedszkola odzież dzieci 
  i personelu;

 • odbiera i przekazuje korespondencję przedszkola z urzędami 
  i innymi placówkami;

 • wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy 
  w przedszkolu.

Szczegółowy zakres obowiązków dozorcy znajduje się w jej teczce akt osobowych.

 

Pokaż informacje o artykule