Loading ....
Przedszkole Nr 44 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola Nr 44 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: (22) 622-89-44
fax: (22) 622-92-60
e-mail: p44ludna@gmail.com

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. uchwalona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsę.

USTAWA  

    z dnia 7 września 1991 r.    

o systemie oświaty  

 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) 

ogłoszono dnia 2 grudnia 2004 r.

obowiązuje od dnia 25 października 1991 r.

historia od dnia 21 czerwca 1996 r.

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

 

 

 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011

  

USTAWA 

z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1)

(Dz. U. z dnia 29 września 2011 r.)

 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza nowe zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Po wejściu w życie ustawy z dnia 19 września 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą traktowane na takich samych zasadach, co inne przedszkola publiczne. Oznacza to, że będą musiały:

- realizować programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

- zapewniać bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

- przeprowadzać rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

- zatrudniać nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Organ prowadzący będzie również zobowiązany do ustalenia opłat za świadczenia oraz wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Powyższe regulacje wchodzą w życie po upływie 14 dni od opublikowania nowelizacji, tj. 14 października 2011 r. 

 


Pokaż informacje o artykule