Loading ....
Przedszkole Nr 44 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola Nr 44 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: (22) 622-89-44
fax: (22) 622-92-60
e-mail: p44@wp.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Postanowienia ogólne

Załącznik nr 1/2011

z dnia 21 października 2011r.

Do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 1/2011

z dnia 21 października 2011r.

 

P44/0/1/012/1/11

 

 STATUT

PRZEDSZKOLA NR 44
 

§ 1

Statut Przedszkola Nr 44 opracowany na podstawie:

 • uchwały Nr 977/LXV/98 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 21 maja 1998r. w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Przedszkole Nr 44” w Warszawie przy ul. Ludnej 8,

 

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z dnia 19 czerwca 2001r. Nr 61 poz. 624),
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2010 r. Nr 148, poz. 991),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U z 2010 r. Nr 156 poz. 1047),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2010 r. Nr 228, poz. 1487),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U z 2010 r. Nr 97 poz. 624),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U z 2010 r. Nr 57, poz. 362,),
 • uchwały nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy,

 I. Postanowienia ogólne


§ 2
 1. Przedszkole Nr 44 w Warszawie zwane dalej „przedszkolem” publicznym, działającym jako jednostka budżetowa. Organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, Dzielnica Śródmieście.

 2. Przedszkole Nr 44 ma siedzibę w Warszawie przy ul. Ludnej 8.

 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 4. Przedszkolu na wniosek rady pedagogicznej lub wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców może być nadana nazwa lub imię osoby, osób, instytucji lub organizacji.

 5. Aktu nadania dokonuje organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej lub rady pedagogicznej i rady rodziców.

 6. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:

Przedszkole Nr 44

00 - 404 Warszawa

ul. Ludna 8

Pokaż informacje o artykule