Loading ....
Przedszkole Nr 44 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola Nr 44 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: (22) 622-89-44
fax: (22) 622-92-60
e-mail: p44@wp.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Wychowankowie i rodzice

 

V. Wychowankowie Przedszkola

 

§ 18

 
 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określa organ prowadzący co roku.

 3. Do przedszkola uczęszczają dzieci:

 • Od 3 do 5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko 2,5 letnie.

 • Od 3 do 8 lat dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 1. Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowego, w którym kończy 8 lat.

 2. Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz dzieci ze stwierdzonym autyzmem mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłożeniu orzeczenia do kształcenia specjalnego poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia, oraz decyzji komisji kwalifikacyjnej (zespołu wychowawczego).

 3. W skład komisji wchodzi 2 terapeutów, psycholog i dyrektor Przedszkola.

 4. W zależności od rodzaju zaburzeń organizuje się kształcenie i wychowanie oraz terapię, które stosownie do potrzeb umożliwiają naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnienia zaburzonych funkcji oraz zapewnienia specjalistycznej pomocy i opiekę.

 5. Przedszkole zapewnia dzieciom, o których mowa w ust. 7:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • odpowiednie warunki do edukacji i środki dydaktyczne,

 • realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

 • zajęcia z terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej stosownie do potrzeb.

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe, a w przypadku chorób przewlekłych, dzieci nie wymagające zabiegów leczniczych w czasie pobytu w przedszkolu i nie stanowiące zagrożenia dla innych dzieci i pracowników przedszkola.

 2. Rodzice maja obowiązek wypełnić karty informacyjne o sposobie postępowania z dzieckiem w razie wypadku.

 3. Dzieci czasowo niesprawne np. unieruchomione gipsem, mogą przychodzić do przedszkola po uzyskaniu zgody lekarza.

 4. Nauczycielom i innym pracownikom przedszkola nie wolno podawać dzieciom leków.

 5. W przypadku zachorowania dziecka, nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie rodziców (prawnego opiekuna), który powinien jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola. W sytuacji koniecznej nauczyciel ma prawo wezwać karetkę pogotowia.

 6. Gdy występuje zagrożenie życia lub zdrowia, nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia i powiadomić o tym fakcie rodziców. Lekarz przejmuje odpowiedzialność za życie i zdrowie dziecka. Jeżeli rodzic nie zjawi się, nauczyciel jedzie z dzieckiem do szpitala i czeka do momentu pojawienia się rodzica.

 7. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice zobowiązani są do przedłożenia nauczycielowi zaświadczenia lekarskiego, informującego, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.

 8. Rodzice zobowiązani są do informowania nauczyciela o każdorazowej zmianie numerów telefonów kontaktowych.

 9. W przedszkolu tworzy się warunki zapewniające dzieciom bezpieczny pobyt:

 • nauczyciele i pozostali pracownicy są odpowiedzialni za życie i zdrowie powierzonych ich opiece dzieci,

 • nauczycielom i innym pracownikom przedszkola nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki,

 • nauczyciele i inni pracownicy przedszkola obowiązani są udzielić dzieciom pierwszej pomocy przedmedycznej,

 • rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu,

 • rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą przyprowadzać do przedszkola dzieci chorych,

 • pracownik dyżurujący w szatni czuwa nad bezpieczeństwem dzieci,

 • po odebraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) nie powinni pozostawać z dziećmi na terenie ogrodu, ponieważ utrudnia to nauczycielom czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

 • wszystkie zajęcia poza terenem przedszkola, organizowane są zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek,

 • dyrektor przedszkola jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowych warunków bhp i p. poż., gwarantujących bezpieczeństwo dzieci i pracowników na terenie przedszkola.

 
 

§ 19

 
 1. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola:

1.1.Przedszkole przeprowadza elektroniczną rekrutację dzieci do przedszkola w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Nabór dzieci do przedszkola prowadzony jest zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego. Kryteriami obowiązującymi przy naborze do przedszkola są kryteria określone przepisami prawa:

 • dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

 • dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności na podstawie odrębnych przepisów, 

 • całkowitej niezdolności do pracy albo niezdolności do samodzielnej egzystencji,

 • dzieci z rodzin zastępczych, 

 

Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

(rozporządzenie MEN z dnia 1 kwietnia 2010 r. Dz. U z 2010 r. Nr 57, poz. 361)

1.2. Dzieci przyjmowane są do przedszkola na rok szkolny, a termin rekrutacji ustalony jest przez organ prowadzący. Został on ustalony od 9 marca do 28 marca 2011r.

 • Formą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest zgłoszenie go w elektronicznym systemie ewidencji podań i wspomaganie zapisu do przedszkoli oraz złożenie do przedszkola potwierdzenia woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w dotychczasowym miejscu.

 • Przedszkole prowadzi rejestr zgłoszeń rodziców o przyjęcie dziecka do Przedszkola. Przy zapisach nie obowiązuje rejonizacja.

 • Ewidencja podań o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest w podziale na grupy wiekowe – trzy, cztero – i pięciolatków.

 • Przedszkole może tworzyć oddziały mieszane.

 • Obowiązują jednolite kryteria kwalifikacyjne z przypisanym kodem liczbowym, ustalone w ramach Elektronicznego systemu ewidencji podań.

 1. Adaptacja dzieci do przedszkola:

 • w przedszkolu organizuje się spotkania adaptacyjne, dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego dla dzieci 3 letnich; dzieci starsze mają zagwarantowany taki okres adaptacyjny w czerwcu, w odpowiednich oddziałach;

 • dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zakwalifikowane do grupy terapeutycznej /specjalnej/po raz pierwszy są przyjmowane na okres adaptacyjny od 1 do 3 miesięcy;

 • jeżeli dziecko po upływie okresu próbnego stwarza zagrożenie dla innych dzieci i zaburza w znacznym stopniu realizację programu terapeutycznego /programu wieloprofilowego usprawnienia/, rada pedagogiczna w formie decyzji może nie wyrazić zgody na przedłużenie pobytu dziecka
  w przedszkolu, proponując jednocześnie rodzicom innego rodzaju indywidualne zajęcia terapeutyczne na terenie przedszkola za zgodą organu prowadzącego.

 

 1. Prawa dziecka uczęszczającego do przedszkola.

Każde dziecko ma prawo do:

 

 • pobytu w warunkach zapewniających mu zdrowie i bezpieczeństwo;

 • podmiotowego traktowania;

 • poszanowania, godności i prywatności;

 • akceptacji takim jakim jest;

 • spokoju i samotności gdy tego potrzebuje;

 • indywidualnego procesu i tempa rozwoju;

 • bycia wysłuchanym;

 • do zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

 • do zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez różne rodzaje aktywności;

 • snu i wypoczynku gdy jest zmęczone;

 • jedzenia i picia, gdy jest spragnione oraz wyboru pokarmów co do ilości i rodzaju potraw;

 • swobody myśli i wyznania;

 • tożsamości;

 • miłości i ciepła;

 • wsparcia przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą;

 • wspólnoty i solidarności w grupie;

 • otoczenia różnorodnego bogatego w bodźce i odpowiadającego jego możliwościom;

 • zorganizowanej pomocy specjalistycznej, jeżeli tego potrzebuje.

Obowiązkiem każdego pracownika przedszkola jest zapoznanie się z „Konwencją o Prawach Dziecka”, przyjętą przez Zgromadzenie Narodowe ONZ i przestrzeganie jej /Dz. U. Nr 120 z 1991r. poz. 526/.

3.1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

 • poszanowania jego godności osobistej,

 • poszanowania własności,

 • opieki i ochrony,

 • partnerskiej rozmowy na każdy temat,

 • akceptacji jego osoby. 

3.2. Dziecko ma obowiązek: 

 

 

 • postępować zgodnie z umowami przyjętymi w grupie,

 • przestrzegać ustalonych w przedszkolu zasad bezpieczeństwa,

 • w kontaktach z rówieśnikami szanować prawa innych dzieci,

 • szanować własność wspólną, własność innych, własność osobistą,

 • szanować pracę własną oraz pracę innych,

 • w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi posługiwać się ogólnie przyjętymi zwrotami grzecznościowymi.

 

Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:

 • zaleganie z odpłatnością za Przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka 6 letniego może podjąć decyzję o skróceniu czasu pobytu do 5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej lub przeniesienie wychowanka do innego oddziału działającego na terenie miasta, realizującego tylko podstawę programową wychowania przedszkolnego,

 • nieobecność dziecka ponad jeden miesiąc bez informowania Przedszkola o przyczynie tej nieobecności,

 • ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcie terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji.

 1. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust.4 pkt.c dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

 • zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z Przedszkolem w zakresie korekty zachowań dziecka,

 • zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc,

 • zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków,

 • zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.


VI. Rodzice


§ 20

 
 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • przestrzeganie niniejszego statutu,

 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

 • respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji,

 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, na zasadach określonych przez przedszkole w regulaminach i procedurach oraz zgodnie z ramowym rozkładem dnia,

 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

 • niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

 • dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka 6-letniego do przedszkola i zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,

 • systematyczne przyprowadzanie dziecka do przedszkola w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestniczenia w zajęciach i ciągłości oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych,

 • dbanie o higienę osobistą dziecka,

 • informowanie przedszkola o przewlekłych chorobach dziecka oraz dostarczanie zaświadczenia lekarskiego o sposobie postępowania w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia spowodowanego chorobą.

 

§ 21
 
 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Rodzice mają prawo do:

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacjami pracy przedszkola,

 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców lub radę przedszkola.

 
§ 22
 

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 1. zebrania grupowe,

 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem,

 3. kąciki dla rodziców,

 4. zajęcia otwarte,

 5. wydawanie gazetki – „Poznajmy się”,

 6. prowadzenie strony internetowej,

 7. spotkania rekreacyjne w plenerze,

 8. szkolenia psychoedukacyjne.

 

 

Pokaż informacje o artykule