Loading ....
Przedszkole Nr 44 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola Nr 44 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: (22) 622-89-44
fax: (22) 622-92-60
e-mail: p44@wp.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
 

VII. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 23

 
 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wielu przedszkolnym, a w oddziale specjalnym nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz logopeda.

1.1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. 

1.2. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności

  i zainteresowań,

 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

  i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

 • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek

  i spacerów, itp.,

 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną itp.,

 • planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz awansu zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

 • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

 • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających

  w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

 • czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,

 • realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

 • ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

 • włączenia ich w działalność przedszkola.

 1. Szczegółowy zakres pracy nauczycieli

3.1. W dziedzinie współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami): 

Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami)

w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniemprawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programów oraz do otrzymywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

Umożliwia rodzicom (prawnym opiekunom) przebywaniez dzieckiem w okresie adaptacyjnym.

Pozyskuje od rodziców (prawnych opiekunów) pełną wiedzę o dziecku w celu zapewnienia mu jak najlepszej pomocy edukacyjnej.

Stwarza rodzicom warunki do obserwowania własnego dziecka podczas różnorodnych działań w przedszkolu.

Organizuje różnorodne formy współpracy:

 • zebrania ogólne,

 • zebrania grupowe,

 • zajęcia otwarte, warsztaty, wykłady,

 • wystawy prac dzieci,

 • inne formy proponowane przez rodziców.


3.2. Zadania nauczyciela związane z planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:

 • planowanie pracy zgodnie z ramowym rozkładem dnia oraz uwzględniającej potrzeby i zainteresowania dzieci,

 • stosowanie różnych form organizacyjnych w pracy z dziećmi (praca z całą grupą, w zespołach i indywidualnie), które powinny wzajemnie współpracować. Plan dnia powinien mieć charakter otwarty, uwzględniający potrzeby i zainteresowania dzieci),

 • proponowanie dzieciom atrakcyjnych metod i form pracy, dostosowanych do potrzeb i możliwości indywidualnych dzieci,

 • systematycznie i poprawnie pod względem merytorycznym dokumentowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej,

 • monitorowanie i dokonywanie ewaluacji efektów własnej pracy,

 • prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych oraz dokumentowanie tych obserwacji w zatwierdzonych przez radę pedagogiczną arkuszach obserwacyjnych,

 • planowanie i prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi na podstawie wyników obserwacji,

 • odnotowywanie informacji o rozwoju dziecka na początku roku szkolnego i na początku II semestru oraz w miarę potrzeb,

 • na koniec roku szkolnego, z wynikami końcowymi prowadzonych obserwacji powinni być zapoznani rodzice, którzy maja prawo do informacji o postępach i osiągnięciach dziecka.

3.3. Zadania nauczyciela związane ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – logopedyczną i terapeutyczną: 

 • konsultowanie ze specjalistami sposobów oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 1. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni oraz rodzice maja prawo, oraz są zobowiązani do poszanowania wzajemnie godności i współdziałać na zasadach życzliwości, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami zachowania.

 2. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego.

 3. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, który dopuszcza do użytku w drodze decyzji administracyjnej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
  i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

 5. Nauczyciel podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 1. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo wszystkim dzieciom powierzonym jego opiece, organizuje dzieciom bezpieczne warunki pobytu w przedszkolu.

 1. Nauczyciel realizuje zadania statutowe przedszkola.

 1. Do zadań logopedy należy:

 • prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma;

 • diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem;

 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,

 • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

  (rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. Dz. U z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)

 
 1. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą działania pedagogiczne mające na celu :

 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

 • rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, który organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

 

W celu zaplanowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w przedszkolu dyrektor powołuje zespół, składający się z nauczycieli oraz specjalistów – dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu.  

Do zadań zespołu należy:

 1. ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

 2. określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, o których mowa w § 19 ust. 2 - także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

O ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje na piśmie rodziców dziecka.

(rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. Dz. U z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)

Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko na obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

(rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. Dz. U z 2010 r. Nr 97 poz. 624)

 
 1. Nauczyciele i specjaliści mają prawo do:

 • wsparcia instruktażowego i merytorycznego ze strony dyrektora przedszkola;

 • pomocy merytorycznej od doradcy metodycznego w formie konsultacji, instruktażu, szkoleń i wymiany doświadczeń zawodowych;

 • pomocy ze strony organu prowadzącego i Kuratorium Oświaty
  w zakresie doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji zawodowych oraz podnoszenia kwalifikacji;

 1. Zadania innych pracowników przedszkola.

Pracownicy przedszkola zatrudnieni na stanowisku urzędniczym ora kierowniczym stanowisku urzędniczym podlegają okresowej ocenie pracy oraz procedurze konkursowej w przypadku woźnych oddziałowych.

 
 1. Do zadań kierownika gospodarczego należy:

 

 • sprawować opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;

 • sprawować bezpośrednią kontrolę nad dyscypliną pracy pracowników obsługi, stanem sanitarnym, bhp, ppoż., wszystkich pomieszczeń przedszkola i ogrodu;

 • prowadzić gospodarkę finansową i materiałową przedszkola;

 • prowadzić zaopatrzenie przedszkola w żywność i sprzęt kuchenny;

 • nadzorować sporządzanie posiłków i przestrzeganie porcji żywieniowych dzieciom;

 • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;

 • uczestniczyć w razie potrzeby, w zebraniach z rodzicami,
  z radą rodziców i spotkaniach rady pedagogicznej;

 • przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy;

 • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające
  z organizacji pracy placówki;

Szczegółowy zakres obowiązków kierownika administracyjnego znajduje się w jego teczce akt osobowych.

 

 1.  Do zadań pomocy nauczyciela należy:

 • wykonywać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci, polecone przez nauczyciela danego oddziału;

 • utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach;

 • pomagać nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy
  i rekwizytów do zajęć, zabaw, ćwiczeń i gier;

Szczegółowy zakres obowiązków pomocy nauczyciela znajduje się w jej teczce akt osobowych.

 

 1. Do zadań woźnej oddziałowej należy:

 

 • utrzymywać w idealnej czystości pomieszczenia powierzone jej opiece;

 • utrzymywać w czystości i stanie używalności powierzony jej sprzęt gospodarczy, meble, naszycia oraz odzież ochronną;

 • wykonywać drobne naprawy sprzętu, pościeli, ręczników itp.;

 • estetycznie rozdawać posiłki z normami i zasadami bhp.;

 • myć naczynia po posiłkach zgodnie z zaleceniami SANEPIDU;

 • rozkładać i składać leżaki;

 • wykonywać prace pomocnicze przy myciu, ubieraniu
  i rozbieraniu dzieci;

 • pomagać w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć plastycznych i innych wymagających udziału drugiej osoby;

 • uczestniczyć w spacerach i wycieczkach organizowanych dla dzieci;

 • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające
  z pracy przedszkola.

Szczegółowy zakres obowiązków woźnej oddziałowej znajduje się w jej teczce akt osobowych.

 

 1. Do zadań kucharki należy:

 

 • przyrządza punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki, zgodnie z normami żywieniowymi;

 • odpowiada za smak i estetyczny wygląd przygotowanych posiłków;

 • wydaje wyporcjowane (zgodnie z normami wagowymi) posiłki z kuchni o ustalonych godzinach;

 • przyjmuje produkty z magazynu, kwituje ich odbiór
  w raportach żywieniowych i dba o racjonalne ich zużycie;

 • prowadzi magazyn podręczny;

 • używa bezpiecznie powierzony sprzęt kuchenny i dba o czystość pomieszczeń kuchennych;

 • bierze udział w ustalaniu jadłospisów i organizowaniu czystych oraz higienicznych warunków do przygotowania posiłków;

 • przygotowuje i opisuje próbki pokarmowe;

 • przestrzega przepisów sanitarnych HACCAP, zasad bhp, i ppoż.;

 • wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające
  z organizacji pracy przedszkola;

Szczegółowy zakres obowiązków kucharki znajduje się w jej teczce akt osobowych.

 

 1. Do zadań pomocy kucharki należy:

 

 • pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków;

 • utrzymywanie w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne;

 • załatwianie zlecone czynności związane z zakupem
  i dostosowaniem produktów;

 • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora
  i kierownika wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

Szczegółowy zakres obowiązków pomocy kucharki znajduje się w jej teczce akt osobowych.

 

 1. Do zadań pracownika do prac ciężkich należy:

 

 • strzeże mienia przedszkola;

 • otwiera przedszkole;

 • utrzymuje czystość na powierzonym jego opiece terenie;

 • pomaga w zakupach produktów żywnościowych;

 • dokonuje napraw sprzętów, pomocy i zabawek;

 • wykonuje inne czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy przedszkola.

Szczegółowy zakres obowiązków pracownika do prac cieżkich znajduje się w jego teczce akt osobowych.

 

 1. Do zadań szatniarki należy:

 

 • zamyka przedszkole;

 • przyjmuje dzieci w szatni i dozuje ewidencjonowania godzin odbioru dzieci przez rodziców, pilnuje aby osoby obce nie wchodziły do sal;

 • utrzymuje w idealnej czystości pomieszczenia powierzone jej opiece;

 • odbiera telefony;

 • strzeże pozostawioną w szatni przedszkola odzież dzieci
  i personelu;

 • odbiera i przekazuje korespondencję przedszkola z urzędami
  i innymi placówkami;

 • wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy
  w przedszkolu.

Szczegółowy zakres obowiązków szatniarki znajduje się w jej teczce akt osobowych.

 

 

 

 

 

Pokaż informacje o artykule