Loading ....
Przedszkole Nr 44 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola Nr 44 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: (22) 622-89-44
fax: (22) 622-92-60
e-mail: p44@wp.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Postanowienia końcowe

 

 

VIII. Postanowienia końcowe


§ 24


Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 25

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzone poprzez uchwały rady pedagogicznej.

§ 26

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

  1. wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

  2. udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola,

  3. umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola.

§ 27

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 28

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnej z odrębnymi przepisami.

§ 29

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

Pokaż informacje o artykule