Loading ....
Przedszkole Nr 44 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola Nr 44 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: (22) 622-89-44
fax: (22) 622-92-60
e-mail: p44ludna@gmail.com


III. Organy przedszkola

 

§ 11

 
 1. Organami przedszkola Nr 44 są:

 • Dyrektor przedszkola,

 • Rada pedagogiczna,

 • Rada rodziców.

 1. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

 § 15

 
 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 3. Organy przedszkola mają możliwość swobodnego działania w ranach swoich kompetencji, określonych przepisami prawa.

 4. Współdziałanie organów powinno odbywać się w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

 5. W rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami powinno zmierzać do polubownego rozstrzygnięcia w ramach przedszkola.

 • Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sporu nie jest możliwe, wówczas spory rozstrzygane są przez Komisję Pojednawczą.

 • Komisję Pojednawczą powołuje dyrektor przedszkola.

 • W skład Komisji Pojednawczej wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady pedagogicznej i rady rodziców oraz dyrektor przedszkola jako przewodniczący.

 • Jeżeli dyrektor przedszkola jest stroną w konflikcie, to na jego miejsce wchodzi przedstawiciel Rady pedagogicznej.

 • Zwaśnione strony prezentują własne stanowiska Komisji Pojednawczej, po ich wysłuchaniu Komisja rozstrzyga większością głosów w głosowaniu jawnym lub na wniosek jednego z członków w głosowaniu tajnym.

 • W przypadku nie rozstrzygnięcia spraw spornych stronom przysługuje odwołanie do:

- organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie dotyczących nadzoru pedagogicznego,

- organu prowadzącego we wszystkich pozostałych sprawach.

 1. W przedszkolu mogą działać za wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola.

   

 1. Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust.1wymaga zgody dyrektora przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Pokaż informacje o artykule