Loading ....
Przedszkole Nr 44 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola Nr 44 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: (22) 622-89-44
fax: (22) 622-92-60
e-mail: p44ludna@gmail.com
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor

§ 12

 
  1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

  2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

  3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

  4. Zadania dyrektora są następujące:

    4.1 kierowanie bieżącą działalnością placówki reprezentowanie jej na zewnątrz,

4.2 sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

4.3 stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4.4. badanie jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonywania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

4.5. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej pracy placówki,

4.6. przekazywanie raportu o jakości pracy placówki radzie rodziców i radzie pedagogicznej,

4.7. opracowywanie programu rozwoju placówki, wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników ewaluacji wewnętrznej pracy placówki,

4.8. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

4.9. ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

4.10.przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

4.11.przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

4.12.wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosowne organy,

4.13.dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie,

4.14.planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

4.15.organizowanie administracji, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

4.16.współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

4.17.kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

4.18.przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,

4.19.organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

4.20.podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

4.21.zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

4.22.stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

4.23.koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem wymiany informacji między nimi,

4.24.współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

4.25.opracowanie arkusza organizacyjnego przedszkola i ramowego rozkładu dnia,

4.26.prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4.27.powiadamianie dyrektorów szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu obowiązku rocznego przegotowania do szkoły w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

4.28.wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

5. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną, radą przedszkola i rodzicami, a w szczególności:

  • zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;

  • w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola;

6. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

7. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola, zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez dyrektora na podstawie pełnomocnictwa.

 

Pokaż informacje o artykule