Loading ....
Przedszkole Nr 44 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola Nr 44 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: (22) 622-89-44
fax: (22) 622-92-60
e-mail: p44ludna@gmail.com
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna

§ 13


 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem.

 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, a także w każdym semestrze, zgodnie z harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.

 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członka Rady Pedagogicznej.

 7. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola.

 8. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

 9. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 • przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia Radzie Pedagogicznej,

 • opracowanie planu pracy,

 • zatwierdzenie planów pracy Przedszkola,

 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów

 • pedagogicznych w przedszkolu,

 • uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej, regulaminu pracy,

 • ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola,

 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

 • projekt planu finansowego Przedszkola,

 • wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

 • organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

 • propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych,

 • występuje z wnioskiem do dyrektora lub rady rodziców o pomoc dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 3. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej i nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszać dobro dzieci, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 4. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, z tym, że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 5. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 6. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

 7. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.   

 

Pokaż informacje o artykule