Loading ....
Przedszkole Nr 44 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola Nr 44 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: (22) 622-89-44
fax: (22) 622-92-60
e-mail: p44ludna@gmail.com
Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców

§ 14

 

 1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 3. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

W regulaminie rada rodziców określa w szczególności:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady,

 3. szczegółowy zakres działalności rady rodziców, zgodny ze statutem przedszkola.

 1. W skład rady rodziców wchodzą (po jednym) przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrań rodziców danego oddziału.

 2. W wyborach, o których mowa w ust. 4 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

 3. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz Rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

 4. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 5. Do kompetencji rady rodziców należy:

 • opiniowanie programu poprawy efektywności wychowania lub nauczania, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny stwierdzi niedostateczne efekty,

 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

 • opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w związku z jego awansem zawodowym.

 1. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

 2. Rada rodziców współpracuje z dyrektorem przedszkola i Radą pedagogiczną.

 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr 1/2010
 
 
 
REGULAMIN
 
Rada Rodziców Przedszkola Marzeń Nr 44
przy ul. Ludnej 8
w Warszawie
 
 
Rozdział I
Cele i zadania Rady Rodziców
 
§ 1
 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 44,

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola,

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola,

4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola,

5) Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców dzieci poszczególnych oddziałów przedszkolnych,

6) reprezentatywność – rozumie się przez to zebranie wszystkich rodziców dzieci oddziału przedszkolnego, przy zachowaniu zasady, że jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun), zwany dalej rodzicem.

 
 
§ 2
 

1.Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców wychowanków przedszkola poprzez podejmowanie działań, jako organu przedszkola, wynikających z przepisów oświatowych, Statut Przedszkola oraz niniejszego Regulaminu.

2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) pobudzenie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju

przedszkola,

2) organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju

przedszkola,

3) popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych,

4) pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki,

w podnoszeniu jakości pracy,

5)organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola

 • uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki,

 • wzbogacenie wyposażenia przedszkola,

 • współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,

 • organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,

 • pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola,

6) udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej

dzieci,

7) wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska

i regionu,

 • rozwijanie z pomocą rady pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla rodziców,

 • udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce,

 • opiniowanie pracy nauczyciela,

8) uchwalanie regulaminu rady,

9) uchwalanie preliminarzu budżetowego rady na dany rok szkolny,

10)współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych

z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

 
§ 3
 
Rada rodziców posługuje się pieczątką, która brzmi:
 

 

 

Rada Rodziców Przedszkola NR 44

 

ul. Ludna 8

00-404 Warszawa

 
 
Rozdział II
Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych
  
 
§ 4
 

1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców dzieci każdego oddziału w tajnych wyborach z nieograniczonej listy kandydatów. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców dzieci oddziału, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności, co najmniej połowy rodziców uprawnionych do glosowania.

2. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady, prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów zebranie wybiera komisję skrutacyjną w składzie co najmniej 3 osób. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom uczestniczącym w zebraniu i zabiera je, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców.

3. Kandydatów do Rady, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu.

4. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeżeli na liście do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady przewidzianych do wybrania. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne na tych kandydatów.

5. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców dzieci oddziału przedszkolnego.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 1 – 5.

 
§ 5
 

1. Rada na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu jawnym:

1) Prezydium

2) Komisję Rewizyjną

 

2. W skład Prezydium wchodzą:

1) Przewodniczący

2) Wiceprzewodniczący

 

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

1) Przewodniczący

2) Członek

§ 6
 

1. Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami.

2. Zebrania zwyczajne Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowo przewodniczący, a pod nieobecność przewodniczącego wiceprzewodniczący nie później niż do końca października każdego roku.

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.

5. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek poszczególnych Rad Oddziałowych lub dyrektora.

6. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

7. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

8. Kadencja Rady trwa 1 rok szkolny.

9. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta

tylko za zgodą 75% członków Rady.

10. Działalnością Rady kieruje Przewodniczący Rady wspólnie z wiceprzewodniczącym

sekretarzem i skarbnikiem .

11. Prawo do głosowania przysługuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu każdego dziecka uczęszczającego do danego przedszkola,

 • każdy głos ma tę samą wagę,

 • głosowanie odbywa się na piśmie,

12. Rodzice i opiekunowie prawni głosują samodzielnie, bez pośrednika. Opierając się na przyjętych wyżej zasadach, można określić szczegółowy tryb wyborów.

13. Wybory do rad oddziałowych i rad rodziców odbywają się co roku na pierwszym zebraniu

Rodziców każdego oddziału.

14. Zebranie wyborcze jest ważne niezależnie od kworum.

15. Uprawniony do udziału w wyborach jest jeden rodzic/ opiekun prawny każdego dziecka.

16. Rada oddziałowa liczy co najmniej 3 osoby.

17. Przed rozpoczęciem właściwego glosowania wybierana jest (w glosowaniu jawnym) komisja skrutacyjna licząca co najmniej 2 osoby, której członkowie nie mogą kandydować w wyborach.

18. Kandydaci do rad oddziałowych zgłaszani są poprzez osoby uczestniczące w zebraniu, w tym również nauczycieli danego oddziału.

19. Uczestnik zebrania może zgłosić samego siebie na kandydata do rady oddziałowej.

20. Kandydatem może być również nieobecny na zebraniu rodzic dziecka danego oddziału, o ile wcześniej na piśmie wyrazi zgodę na kandydowanie.

21.Zainteresowani zgadzają się na kandydowanie w wyborach i przedstawiają się uczestnikom zebrania.

22. Komisja skrutacyjna przygotowuje kartki do głosowania, rozdaje je i przedstawia instrukcję głosowania (np. wpisanie nazwiska kandydata lub postawienie krzyżyka przy jego nazwisku).

23. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie rodzin osób kandydujących.

24. Komisja skrutacyjna informuje o ważności głosów, głos jest nieważny, jeżeli oddany jest w sposób nieczytelny lub na więcej niż jedną osobę.

25. Komisja skrutacyjna zbiera oddane głosy, liczy je w warunkach zapewniających całkowitą niezależność.

26. Przedstawiciele zostają wybrani zwykłą większością głosów.

27. Komisja skrutacyjna ogłasza wyniki wyborów, podaje liczbę głosów ważnych, nieważnych, oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska osób wybranych do rady oddziałowej.

28. Wyniki glosowania komisja skrutacyjna zapisuje w protokole, który zostaje podpisany przez jej członków.

29. Do rady oddziałowej wchodzą ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

30. W przypadku gdy jacyś kandydaci otrzymali taka samą liczbę głosów, można podjąć decyzję o dodatkowym głosowaniu – tylko na tych konkretnych kandydatów.

 
Rozdział III
Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych
 
§ 7
 

1. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późn. zm., ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karty Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw.

2. Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola, który reprezentuje ogół rodziców wychowanków przedszkola.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola do dyrektora oraz pozostałych organów przedszkola, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad przedszkolem,

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktyki,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

4)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

5) opiniowanie możliwości podjęcia w przedszkola działalności przez stowarzyszenie lubianą organizację,

6) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora przedszkola, 7) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,

8) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,

9) wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw. 


 

Pokaż informacje o artykule