Loading ....
Przedszkole Nr 44 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola Nr 44 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: (22) 622-89-44
fax: (22) 622-92-60
e-mail: p44ludna@gmail.com

 

II. Cele i zadania przedszkola

 

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych

 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 • stwarzanie dzieciom warunków do rozwoju poczucia własnej wartości, szanowanie ich godności osobistej oraz akceptacji takimi, jakimi są.

 

 

2. Przedszkole realizuje zadania w zakresie objętym podstawą wychowania przedszkolnego, która określa kompetencje charakteryzujące dziecko pod koniec wychowania przedszkolnego. Przedszkole realizuje zadania mające na celu wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie dzieci. Zadania przedszkola realizowane są w pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości. Organizowana w przedszkolu wychowawczo-dydaktyczna indywidualna i grupowa służy wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka. Zadania przedszkola ukierunkowane na wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka realizowane są poprzez współpracę nauczycieli i specjalistów z rodzicami, przyjmowanie wspólnych ustaleń dotyczących pracy z dzieckiem.

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku, możliwości rozwojowych dziecka i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

 

5. Współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapieniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 

6. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podejmowanie działań związanych z wczesną interwencją oraz ułatwiania rodzinie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

 

  • z niepełnosprawności;

  • z niedostosowania społecznego;

  • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

  • ze szczególnych uzdolnień;

  • ze specyficznych trudności w uczeniu się;

  • z zaburzeń komunikacji językowej;

  • z choroby przewlekłej;

  • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

  • z niepowodzeń edukacyjnych

  • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia =i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

  • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 

  • rodzicami dzieci;

  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

  • placówkami doskonalenia nauczycieli;

  • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

  • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.(rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. Dz. U z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)

   

   

 
 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy a innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku jeżeli stanowi opis sposobu realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zawiera:

 • szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

 • treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

 • sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci ,

 • metody przeprowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

 • jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

     

 

Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku, dyrektor może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego.

(rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. Dz. U z 2009 r. Nr 89, poz. 730)

 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 3. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych i zainteresowania dzieci.

 4. Na zajęcia dodatkowe dzieci kwalifikowane są na podstawie pisemnych oświadczeń rodziców (prawnych opiekunów).

 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 6. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie pobytu dzieci w przedszkolu oraz w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole poza terenem przedszkola, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny:

 • Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom od momentu odebrania dziecka od rodziców (prawnych opiekunów) do momentu oddania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom).

 • Dziecko przebywające w przedszkolu oraz poza przedszkolem (zajęcia terenowe, spacery, wycieczki) jest pod opieką wyznaczonego w organizacji pracy przedszkola nauczyciela, który odpowiada za jego

  bezpieczeństwo.

 • Dyrektor przedszkola powierza dzieci opiece nauczycieli zależnie od czasu pracy lub arkusza organizacyjnego, zatwierdzonego przez organ prowadzący przedszkole. Pracę nauczyciela wspomaga pracownik obsługi.

 • Po zakończeniu pracy z dziećmi, tj. po zrealizowaniu dziennej liczby godzin dydaktycznych, nauczyciel przekazuje dzieci pod opiekę innego nauczyciela.

 • Nauczyciel jest zobowiązany do stałej kontroli sprzętu, zabawek i pomocy ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

 • Organizując wyjścia dzieci poza teren przedszkola, nauczyciel postępuje zgodnie z regulaminem wycieczek przedszkola: zobowiązany jest do zapewnienia dzieciom dodatkowej opieki osób dorosłych, przyjmując zasadę, że na każde 10-cioro dzieci przypada, co najmniej jedna osoba dorosła. Odnotowuje wyjście w zeszycie wycieczek, podając cel wyjścia, godzinę wyjścia, planowaną godzinę powrotu, ilość dzieci oraz ilość osób sprawujących opiekę nad dziećmi. Organizując wycieczki autokarowe lub komunikacją miejską nauczyciel zobowiązany jest wypełnić „kartę wycieczki”, załączając do niej listę dzieci, na których wyjście rodzice (prawni opiekunowie) wyrazili zgodę. „Kartę wycieczki” zatwierdza dyrektor przedszkola.

 • Podczas imprez i zajęć organizowanych dla dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów) opiekę nad dziećmi w tym czasie przejmują rodzice (prawni opiekunowie), a w przypadku ich nieobecności opiekę nad dziećmi nadal sprawuje nauczyciel.

 • Po odebraniu dziecka z przedszkola (szatnia, ogród) rodzice dziecka (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

 • Rodzice przebywający z dziećmi w szatni i w ogrodzie po odebraniu dziecka z przedszkola, respektują wszystkie zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu, opisane w regulaminach (procedurach, zarządzeniach).

 • W sprawowaniu opieki nad dzieckiem, którego rodzice mają ustalone przez Sąd Rodzinny zasady kontaktu z dzieckiem, przedszkole postępuje zgodnie z decyzją Sądu, nie będąc stroną w sprawie. Przedszkole ma prawo wystąpić do Sądu z wnioskiem o ustalenie miejsca kontaktów rodzica z dzieckiem poza terenem przedszkola.

 

 
 1. W przedszkolu obowiązują następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

 • Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego i po rozebraniu dziecka w szatni, przekazać je nauczycielce bądź innemu pracownikowi przedszkola.

 • Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się w godzinach: od 7:00 do 8:30 (dzieci, które nie korzystają z pierwszego śniadania, do godziny 9:00).

 • Odbieranie dziecka z przedszkola odbywa się w godzinach: 12:30 – 13:00 oraz od 15:00 do 17:00

 • W przypadku doraźnego, późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek do godziny 9:00 powiadomić o tym zamiarze nauczyciela, który odpowiedzialny jest za prawidłowe dokumentowanie frekwencji dziecka oraz jego codzienne zgłaszanie na posiłki w przedszkolu.

 • Nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, u którego występują widoczne objawy chorobowe. Nauczyciel może odstąpić od tej decyzji o ile rodzice (prawni opiekunowie) przedłożą zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

 • Osobami uprawnionymi do odbioru dziecka z przedszkola są rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów), mogące przejąć odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dzieci.

 • Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola znajduje się w dokumentacji przedszkola.

 • Dzieci odbierane są z sali za pomocą wewnętrznego domofonu, a jeśli jest taka potrzeba, bezpośrednio z sali.

 • Nie wydaje się dzieci osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub z innych względów, uniemożliwiających zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. W takim przypadku nauczyciel kontaktuje się z inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka. Dopuszcza się możliwość skorzystania z pomocy straży miejskiej lub policji.

 • W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnionej do odbioru, po zakończeniu pracy przedszkola, nauczyciel nadal pozostaje z dzieckiem i inicjuje kontakt z rodzicami dziecka (prawnymi opiekunami). W przypadku długotrwałego oczekiwania na rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola lub braku kontaktu z nimi, nauczyciel zwraca się o pomoc do Policji w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

 1. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców zajęcia dodatkowe, uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka.

 2. Podczas uczestniczenia dzieci w zajęciach dodatkowych, opiekę nad nimi przyjmuje bezpośrednio od nauczyciela osoba prowadząca te zajęcia, która tym samym ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

 

 
 1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogiczną poprzez:

 • diagnozowanie środowiska wychowanków,

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

 • organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

 • wspieranie dziecka uzdolnionego,

 • podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

 • wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

 • udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specjalistyczne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:

 • rodzicami,

 • nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

 • poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

 • innymi przedszkolami,

 • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne 
  i nieodpłatne.

 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

 • rodziców,

 • nauczyciela oddziałowego, nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,

 • psychologa,

 • poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

 • zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.

6. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi oraz uczęszczanie dziecka do oddziału terapeutycznego wymaga zgody rodziców.

7. Zajęcia prowadzone przez specjalistów są realizacją zaleceń określonych w orzeczeniu do kształcenia specjalnego oraz w Karcie Indywidualnych Potrzeb Dziecka opracowanych przez Zespół do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Zajęcia specjalistyczne są także dla dzieci wykazujące zaburzenia rozwoju mowy, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia w rozwoju procesów poznawczych zdiagnozowanych w przedszkolu.

 • Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

 

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóch nauczycieli dla oddziału pracującego powyżej 5 godzin dziennie.

 2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienie ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.   

 

 

Pokaż informacje o artykule